Mushishi: Zoku-Shō: Suzu no Shizuku, il trailer pomozionale