Keiichi Hara vince il premio Tsumugi con Miss Hokusai