Reply To: Nuovo traduttore jap: Sakuya Kira

#761250
Sakuya_Kira
Membro

Vabbe’ ma, cioe’, stiamo parlando di un manga fatto da Toriyama e Katsura, anche se fosse una schifezza, va’ tradotto!