Reply To: Naruto 558: Ipotesi e Discussione Capitolo

#863418
BeauraUndenda
Partecipante

Ëåãêî ñîõðàíèòü èäåîëîãè÷åñêóþ äåâñòâåííîñòü, êîãäà íà íåå íèêòî íå ïîêóøàåòñÿ.
??????????? ?????????????????????? ? ????????????? ???????
Óãàäàéòå ïîäðÿä òðè ðàçà, è çàðàáîòàåòå ðåïóòàöèþ ýêñïåðòà.
???????? ??????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ??????? ????????

???????? ?????? ?? ?????? ??????? ??????????????? ?????? ???????? ??????? ?????????
 ìèðå âñå ìåíüøå òîãî, ÷òî íåâîçìîæíî êóïèòü, è âñå áîëüøå òîãî, ÷òî íåâîçìîæíî ïðîäàòü.
???????? ???????? ????????????? ??????????????? F70 .
Äîïîëíåíèå: Ìàãíóì 44-ãî êàëèáðà áüåò ÷åòûðå òóçà.
?????????? ???????? ???????????????????? ????????? ???????? ??????
Êàêàÿ áû íåïðèÿòíîñòü íå ñëó÷èëàñü, âñåãäà íàéäåòñÿ òîò, êòî çíàë, ÷òî òàê îíî è áóäåò.
????? ??????? ? ??????? ??????? ????? ?? ???????? ????????? ???????????
Ëó÷øå ìîë÷àòü è ñëûòü èäèîòîì, ÷åì çàãîâîðèòü è ðàçâåÿòü âñå ñîìíåíèÿ.
???????? ??????????? ?????? ? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ???????? ?? ???????
Äåâóøêà ñ áóäóùèì äîëæíà èçáåãàòü ìóæ÷èí ñ ïðîøëûì.
????? ?? ????????????? ???????? ????????????????? ????? ??????????? ??????
Âåäü êòî-òî âñå ðàâíî ïîëó÷èò áîëüøóþ ÷àñòü îäåÿëà.
????? ???????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ????????????? ??????
Çàêîí íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé Ìåðôè
???? ? ????? ? ??????? ????? ??????????? ???????? ???????????? ???????? ?????????? ? ???????????? ???? ???